3 ท านยิ่งทำบ่อยๆ ยิ่งทำให้ชี วิ ตเจริญ

ทาน หมายถึง การให้ การแบ่งปัน การเสี ยสละ การเอื้อเฟื้อ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ วัตถุที่พึงให้ หมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุ ก ข์ได้ย า ก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง

สำหรับการให้ทานนี่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ทั้งหล า ยและบรรดาพุทธบริษัททุกท่าน พย า ย า มให้ทานต ามนี้ เพราะว่าการให้ทานครั้งแรกๆ ทานนี้ได้พูด ไว้แล้วว่ามี พรหมวิหาร๔ เป็นพื้นฐาน คือ เมตต าความรัก กรุณาความสงสาร

แต่ทว่าในตอนนั้น กำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มาก ถ้าไปคิดว่าจะไปให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจ คือว่าทำให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อน ใจอาจจะไม่สบาย เพราะการให้ทานจะม ผลดีตัองมี เจตนา 3 ประการครบถ้วน

1.ก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้

2.ขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้

3.เมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจ

มีความอิ่มใจว่าเราทำการสังเคราะห์แล้ว คือให้ทาน แล้วนี่ชื่อว่า เจตนา 3 ประการ ถ้ามีครบถ้วน มีอานิสงส์มาก แต่เรื่องอานิสงส์นี่ ก็ต้องดูบุคคลก่อน ถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์ คือหมายถึงพระก็ดี ฆาราวาสก็ดี เณรก็ดี ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ผลทานเราก็ลด ไป1ใน3

ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีกหนึ่ง ถ้าวัตถุทาน ไม่บริสุทธิ์ด้วย เลยไม่มีผลกันเลย ฉะนั้น การให้ เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ วัตถุทาน ก็ต้องบริสุทธิ์ ไม่ลักไม่ขโมย ไม่คดไม่โ ก ง ใครมา ยื้อแย่งใครเขามา

1. อภั ยทาน

จะทำง่ายหรือจะว่าย ากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโ ก ร ธปักใจหรืออ า ฆ า ต แค้นใครมักจะให้อภั ยย ากครูบาอาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภั ยคนได้แบบง่ายต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ

เริ่มจากเมตต า มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเสี ยคิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร มนั้นเองให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อนพ่อ แม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน และขย ายออ กไปจะสำเร็จโดยง่าย

2. ธรรมทาน

หมายความถึง การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆการทำงานประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจเต็ม

ที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ บทสวดมนต์หนังสือที่มีความรู้ถือว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้นหรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนั้นนอ กจากสร้างคลให้ตนเองแล้วทุกครั้งที่สวดจะมีพรหมเทพเทวาด ว งจิตวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้น มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญ ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วย

3. วัตถุทาน

ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน มาก เอาที่ไม่เดือ ดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสัตว์ที่บ้านจะหยอ ดตู้บริจาคหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน ถือว่าเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภั ยทาน สามารถทำได้ทุกวันง่ายๆและทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ ปาฏิหาริย์ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นในทุกๆวัน

ที่มา smileroyyim หลวงพ่อพระราชพรหมยาน