เกิดปราก ฎก ารณ์พระอาทิตย์ทรงก ร ด ขณะทำพิ ธีอั ญเชิ ญอั ฐธ าตุองค์ หล วงตามหาบัว และคุณแ ม่ชีจั นดี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า พิลาวัณย์ ได้มีการโพสต์รูปภาพปรากฎการณ์ พระอาทิตย์ทรงกรด พร้อมทั้งระบุข้อความระบุว่า

พิธีอัญเชิญอัฐธาตุองค์ หลวงตามหาบัวและคุณแม่ชีจันดี น้องสาวของหลวงตา เอามาไว้ที่ศาลาเพื่อรอทำพิธีสวดมนต์ ทำบุญครบรอบ

ภาพจาก พิลาวัณย์

ภาพจาก พิลาวัณย์

สาธุ

ภาพจาก พิลาวัณย์

ภาพจาก พิลาวัณย์

ภาพจาก พิลาวัณย์

ขอบคุณที่มาจาก พิลาวัณย์