8 อย่ างนี้ ควรพกติดตัว และมีไว้ในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ

8 อย่ างนี้ ควรพกติดตัว และมีไว้ในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ
คุณเคยรู้ไหมว่าทำไมคนร ว ย ถึงร ว ย ขึ้นทุกๆ วัน คนจนก็ยิ่งจนลงทุกวัน บทความนี้จะบอ ก 8 อย่ างนี้ ควรพกติดตัว และมีไว้ในบ้าน ช่วยเสริมโชคลาภ ไปดูกันว่าพวกคนร ว ย นั้นเขาพกอะไรติดตัวและมีไว้ที่บ้าน เพื่อช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามา หากคุณนั้นรู้แล้ว คุณก็ควรที่จะหามาติดตัวและมีไว้ที่บ้านเพื่อช่วยให้คุณนั้นมีเงินมีทองใช้ไม่ข า ดมือ

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอ กสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระห นี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆต ามตัวบทกฎหมาย

หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า เป็นสื่อ กลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรั ก ษ ามูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็น มาตรฐานการชำระห นี้ภายหน้า วัตถุหรือเอ กสารที่ตรวจสอบได้และปลอ ดภั ยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น

เงินถือ กำเนิดขึ้นเป็นเงินที่เป็นสิ่งของ (commodity money) แต่ระบบเงินร่วมสมัยแทบทั้งหมดเป็นแบบเงินกระดาษ (fiat money)[4] เงินกระดาษนั้นปราศจากมูลค่าใช้สอยแท้จริงเฉกเช่นสินค้าทางกายภาพ

และค่าของเงินกระดาษมาจากการประกาศของรัฐบาลให้เป็นเงินตราที่ชำระห นี้ได้ต ามกฎหมาย นั่นคือ เงินนั้นจะต้องได้รับการยอมรับให้เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนภายในอาณาเขตของประเทศ กับ “ห นี้สินทั้งหมด ทั้งห นี้สาธารณะและเอ กชน”

1 เหรียญกษาปณ์ พกเอาไว้ 1 พวงหรือมีติดบ้านไว้จะช่วยให้ดึงดูดเงิน มาเข้ากระเป๋าของเรา จะทำให้มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือและสามารถมีรายได้หล า ยช่องทางอีกด้วย

2 คริสตัสเหลืองควรมีพกติดตัว ต ามความเชื่อแล้วจะช่วยดึงดูดเงินทอง เสริมให้ร่ำร ว ย มั่งคั่งและมักจะให้โชคดีเข้ามาเสมอ เรียกเงิน เรียกทองให้เข้ามาหาคนที่พกติดตัวไว้อยู่ไม่ข า ดสาย มีเงินทองไหลมาเทมาหรือไม่กลางคืนก็ควรเอาไว้ใต้หมอนจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3 แจกัน DIY หรือทำเองเรียกท รั พ ย์ อย ากจะเรียกท รั พ ย์เข้าบ้านควรจะมีแจกันที่ทำเองสักอันแล้วหาก้อนหินหลากสีมาใส่ลงไป เช่น สีเหลือง ขาว เขียว น้ำเงิน โดยใส่ลงในแจกันเป็นชั้น ๆ เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามาในบ้าน

4 ของขวัญวันเกิดสีแดงน้ำโชค เชื่อกันว่าของขวัญเกิดที่เป็นสีแดงจะนำโชคดีมาให้ ไม่ว่าจะเป็นกล่องแดง กระดาษแดง ด้ายแดง หรืออย่ างอื่นที่แดง ๆ ก็ล้วนแต่จะส่ งผลดีให้กับผู้รับทั้งสิ้น เชื่อว่าจะช่วยดูดให้เงินทอง ท รั พ ย์สินเข้ามาหามากมาย

5 ลูกแก้วคริสตัลเหลืองกับต้นไผ่ ควรจะมีไผ่กวนอิมมาปลูกในบ้านและมีลูกแก้วคริสตัลเหลืองมาประดับกระถาง จะทำให้สวยงามแต่งบ้านสวยแล้วยังเป็นการเสริม ด ว ง ทำให้มีโชคลาภเข้ามา หนุนให้การงานดี การเงินดีตลอ ดไปอีกด้วยนะ

6 ซองแดงพกติดตัวเอาไว้ จะเป็นซองเงินแดง ซองอั่งเปา หรือซองเงินอื่น ๆ ทีได้มาเป็นสีแดงควรจะพกติดตัวเอาไว้ เพราะเชื่อว่าจะยิ่งช่วยเรียกเงิน เรียกทองมาเข้ากระเป๋า อีกทั้งยังเรียกความโชคดีเข้ามาอีกด้วยนะ

7 การให้ของแก่คนอื่น การให้นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็เป็นสิ่งดีเสมอ การมอบของให้ผู้อื่นนั้นเป็นการสะสมความสุขในใจของเรา และทำให้คนรอบตัวดีกับเรา ทำให้เรารู้สึกดี สุขกาย สุขใจมากยิ่งขึ้น พอมีความสุขก็มีสมาธิ มีสติในการทำงานหาเงินและรับผิ ดชอบในหน้าที่ภาระของตัวเองได้ดี

8 น้ำจากตู้ก ดน้ำของธ น า ค า ร หากได้ไปธนาคารอย่ าลืมไปกดน้ำฟรี ที่ธนาคารบริการให้ดื่มน้ำ กดมาสักแก้วแล้วกรอ กใส่ขวดไว้ กลับมาใส่เครื่องกรองในบ้านเชื่อกันว่าจะเสริมความมั่นคง ความร่ำร ว ย และเรียกให้เงินทองเข้ามาเต็มกระเป๋า มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือ สภาพการเงินคล่องตัว

ขอขอบคุณ horoscopedaily99, th.wikipedia.org