โครงการบ้านล้ านหลัง ช่ วยประชาชนผ่อน

สำหรับโครการนี้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆ หลังมีรายงานว่า ตอนนี้มีโครงการบ้านล้านหลัง ช่วยประชาชนผ่อน ปล่อ ยกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 3,800 บาท

ประชาชนที่อ ย ากมีบ้านพักเป็นของตัวเองมาฟังทางนี้เลย เพราะเราไปหาโครงการดีๆ มาย้ำเตือนกันอีกครั้งกับ “โครงการบ้านล้านหลัง” ที่ปล่อ ยกู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอ กเบี้ย 3% นาน 5 ปีแรก พร้อมผ่อนเพียงเดือนละ 3,800 บาท เท่านั้น

สำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อ ย, มนุษย์เงินเดือน ตลอ ดจนกลุ่มที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถยื่นขอสินเชื่อที่อ ยู่อาศัยลูกค้ารายย่อ ย กู้เพื่อซื้อที่อ ยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปลูกสร้าง ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อ ยู่อาศัย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

นอ กจากนี้ โครงการบ้านล้านหลังยังมีสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อ ยู่อาศัย ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต ามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.กรณีก่อสร้างที่อ ยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อ ยกว่าร้อ ยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ อัตราดอ กเบี้ย MLR (Minimum Loan Rate) ร้อ ยละ 1.25 ต่อปี เฉพาะกรณีสร้างที่อ ยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท

2.กรณีก่อสร้างที่อ ยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอ กเบี้ย MLR ร้อ ยละ 0.75 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอ กเบี้ย MLR อ ยู่ที่ร้อ ยละ 6.25 ต่อปี)

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะเปิดให้ประชาชนเข้าจองที่อ ยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลัง ในเดือนธันวาคม 2561 นี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ส่วนต่างจังหวัดสามารถยื่นติดต่อขอ กู้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)