2,000 กำลังจะหมด รอใช้3,000ต่ อได้เลย

All News

ลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส3 เพิ่ม 16 ล้ านสิ ทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้ านค นต้องรับเงื่ อนไข กระทร วงก ารคลัง

เตรี ยมเปิ ดลงทะเบี ยน ค นละครึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้ านค น ในเดือนมิถุน ายนนี้

ส่วนค นเก่ า 15 ล้ านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบี ยน แค่กดยินยอมรับเงื่ อนไข ย้ำทั้ง 4 โครงก าร

เยี ยวย าเศร ษฐกิ จในช่ วงครึ่งปีหลัง ห้ ามใช้สิ ทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง ในฐ านะโฆษกกระทร วงก ารคลัง

กล่ าวถึงก ารเปิ ดโครงก ารค นละครึ่งระยะที่ 3 หรือ ค นละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้ านค น ว่า

สำหรับก ารลงทะเบี ยนค นละครึ่งเฟส 3 นั้น ค นที่เข้ าร่วมโครงก ารค นละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว

จำนวน 15 ล้ านค น ไม่ต้องลงทะเบี ยนให ม่ แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่ อนไขก่อนถึงจะเข้ าร่วมได้

ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน จะต้องมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

ค าดว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนภายในเดือนมิถุน ายนนี้ โดยมีเป้าหม ายเพิ่มอีก 16 ล้ านคน

เมื่อวันที่วันนี้ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักก ารม าตรก าร

ค นละครึ่งเฟส 3 เพื่อจ่ าย เยี ยวย า ให้แ ก่ผู้ได้รับผลกระทบจ าก CV ระลอกล่ าสุด (เมษายน 2564)

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าค นละ 3,000 บ าท 31 ล้ านค น วงเงิ นกว่า 9 หมื่นล้ านบ าท แล้วจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนวันไหน

1. ใครมีสิ ทธิ์ในโครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 บ้ าง สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิ ทธิ์ลงทะเบี ยน โครงก าร

ค นละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติต ามนี้ คือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาช น

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบี ยน ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิ์โครงก ารบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ (บัตรค นจ น)

2. อัพเดท ค นละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบี ยนวันไหน? ล่ าสุด.. น างสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยก ารสำนักงานเศร ษฐกิ จก ารคลัง (สศค.) ระบุว่า ค นละครึ่งเฟส 3 นี้ จะให้สิ ทธิ์ทั้งร ายเดิมและร ายให ม่ แบ่งเป็น

2.1) ผู้มีสิ ทธิ์ค นละครึ่งร ายเดิม (เฟส1, เฟส2) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิ ทธิ์ ค นละครึ่ง เฟส 1

และเฟส 2 ที่ผ่ านมา ทั้งหมด 15 ล้ านค นนั้น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบี ยนให ม่

รั ฐจะให้สิ ทธิค นละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แต่จะต้องมีการ กดยืนยัน รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ว่า

ต้องก ารเข้ าร่วมโครงก ารนี้ต่อหรือไม่ หากกดปุ่มยืนยัน ระบบก็จะทำก ารเติมเงิ นเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

2.2) ค นละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบี ยนร ายให ม่อีก 16 ล้ านค น สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิ ทธิ์ ค นละครึ่ง

มาก่อน กลุ่มนี้กระทร วงก ารคลังจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนอีก 16 ล้ านสิ ทธิ์

ซึ่งค าดว่าจะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ภ ายในเดือนมิถุน ายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ ายเงิ นเยี ยวย ารอบให ม่ได้ในเดือนกรกฎาค ม 2564

3. ระยะเวลาโครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 ย าวน านขึ้น รั ฐบ าลออกแบบโครงก าร ค นละครึ่ง ในระยะ 3 นี้

เพื่อช่ วยเหลือประชาช นภายในระยะเวลา 6 เดือน คือ กรกฎาค ม-ธันวาค ม 2564

โดยสาม ารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจ ากมีฐ านข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงก ารที่ช่ วยประคองกำลังซื้อในช่ วงไตรม าสที่ 3 – 4 ของปีนี้

4. ค นละครึ่งเฟส 3 ใช้วงเงิ น 93,000 ล้ านบ าท ทีมเศร ษฐกิจของรั ฐบ าลได้หารือกันและได้ข้อสรุปว่า

โครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 จะมีก ารใช้วงเงิ นทั้งหมดประมาณ 93,000 ล้ านบ าท

โดยรั ฐบ าลจะจ่ ายเยี ยวย าคนละ 3,000 บ าท ให้แก่ผู้มีสิ ทธิ์ร าว 31 ล้ านค น

ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บ าทต่อวัน

อย่ างไรก็ต าม โครงก าร ค นละครึ่งเฟส 3 ค รอบคลุมกลุ่มเป้าหม าย 31 ล้ านค น

ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่รั ฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บ าท วงเงิ นไม่เกิน 3,000 บ าทต่อค น

รวมงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท ใช้จ่ ายช่ วงเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

ส่วนโครงก ารบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ 13.65 ล้ านค น และโครงก ารเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องก ารความช่ วย

เหลือพิเศษ 2.5 ล้ านค น รั ฐบ าลจะโอนเงิ นเพิ่มให้เดือนละ 200 บ าท เป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บ าท

ขณะที่โครงก าร ยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป้าหมาย 4 ล้ านค น มีเป้าหม ายเพื่อกระตุ้น การใช้จ่ ายของกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ

โดยรั ฐบ าลจะสนับสนุนคูปองเงิ นสดอิเล็กทรอนิกส์ให้สูงสุด 7,000 บ าทต่อค น โดยม าตรก ารนี้

จะเป็นม าตรก ารที่ดึงเงิ นในกระเป๋าของผู้ที่มีร ายได้ปานกลางถึงระดับสูง เพื่อให้เม็ดเงิ นมีส่วนเข้าไปกระตุ้นก ารบริโภคภายในประเทศ

โดยจะต้องใช้จ่ ายเงิ นซื้อสิ นค้ าและบริก ารก่อน จ ากนั้น รั ฐจะคืนส่วนหนึ่งร าว 10-15%

ของเงิ นที่ใช้จ่ ายเข้าไปในแอพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนั้น หากผู้ร่วมโครงก ารต้องก ารได้เงิ นคืนมาเต็ม 7 พันบ าท

ก็ต้องใช้จ่ ายเงิ นระดับหนึ่งหรือหล ายหมื่นบ าท ทั้ง 4 ม าตรก ารนี้มีเป้ าหมายให้ค นเข้าร่วมได้ 51 ล้ านค น

ซึ่งจะเป็นก ารกระตุ้นเศร ษฐกิ จหลังสถ านก ารณ์cvคลี่คล าย เพื่อให้ทุกค นออกมาใช้จ่ ายได้

ค าดว่าจะเริ่มมีเม็ดเงิ นเข้ าสู่ระบบช่ วงเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 โดยทั้ง 4

ม าตรก ารนี้ประชาช นจะใช้สิ ทธิซ้ำไม่ได้ ต้องเลือกเพียงอย่ างใดอย่ างหนึ่งเท่านั้น

สำหรับ โครงก ารเร าช นะ เป็นก ารขย ายวงเงิ นช่ วยเหลือให้ประชาช นอีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เริ่มโอนเงิ นรอบให ม่ให้แล้วในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64

สำหรับผู้ที่ใช้ผ่ านแอปเป๋าตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่ านบัตรประชาช น จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสาม ารถใช้จ่ ายสิ้ นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โครงก าร ม.33 เร ารักกัน เป็นก ารขย ายเพิ่มวงเงิ น

ช่ วยเหลือผู้ประกันตน มาตร า 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเงิ นรอบให ม่

ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาก ารใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64

ที่มา timesfact