ได้เงินแล้ว ตรวจสอบที่นี่ เงินประกันรายได้เกษตร ประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวดที่ 28

All News

ล่ าสุด กรมการค้าภายใน ออก ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) รายละเอียดระบุถึง เงินส่วนต่างข้าว การชดเชยเงินส่วนต่าง ดังนี้

มติที่ประชุม ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 1 (งวดที่ 28) เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 งวดที่ 1 รอบที่ 28. . . จึงออกประกาศ ดังนี้

เงินส่วนต่างข้าว งวด 28

ราคาประกันข้าว

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2563/64 รอบที่1 งวดที่ 28 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ปีการผลิต 63/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,559.60 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,280.57 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,663.72 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,630.74 บาท

ราคาชดเชยข้าว

การชดเชยระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ ธ.ก.ส. ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 28 ในวันที่ 17 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,440.40 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 719.43 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 336.28 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,369.26 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 17 พ.ค. 2564

ตรวจสอบ เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน

ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

ที่มา siamtopic