โอนเงิ นเพิ่ม 2,000 เดื อนดูไทม์ไลน์ต ามนี้

All News

วันที่ 11 พฤษภาค ม 2564 หลังจ ากคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขย ายวงเงิ นก ารใช้สิ ทธิ์โครงก าร

เร าช นะ และ ม.33 เร ารักกัน ต ามที่กระทร วงก ารคลังเสนอในที่ประชุมครม.

โดยเพิ่มวงเงิ นให้ผู้มีสิ ทธิ์เดิมอีกค นละ 2000 บ าท ทั้ง 2 โครงก าร

สรุปไทม์ไลน์ก ารโอนเงิ นของทั้ง 2 โครงก าร

ไทม์ไลน์ก ารโอนเงิ น โครงก ารเร าช นะ

วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงก ารเร าช นะ : โอนเงิ นบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงก ารเร าช นะ : โอนเงิ นเข้ าบัตรประชาช น (กลุ่มเปร าะบ าง)

วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โครงก าร ม.33 เร ารักกัน : โอนเงิ นเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

วันที่ 24 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

วันที่ 31 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บ าท

โดยทุกโครงก ารสาม ารถสะสมยอดใช้จ่ ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุน ายน 2564

ข้อมูลsiamnews