โครงการเดียวกับ MyMo สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้กู้ยืม 10,000 ทุกอาชีพ ฟรี 6 เดือนแรก

All News

ธ.ก.ส.เปิดรายละเอียดสินเชื่อปล่อยให้กู้ได้คนละ 10,000 บาทพร้อมเปิดรายละเอียดการพักชำระเงินต้น 6 เดือนแรก นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของ ธนาคาร ธกส. ว่าได้ปล่อยให้กู้สินเชื่อสู้ภั ย CV 19

เพื่อประชาชนที่เป็นเกษตรกรและลูกจ้างเกษตรกรบัตรประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19เพื่อแก้ปัญหาการกู้ยืมหนี้นอกระบบ ในยอดลงทุนรวมสูงสุด 10,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35 ต่อเดือนตอนกลับพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลานานถึง 6 เดือนแรก

ซึ่งทางธนาคารธกสได้ปล่อยให้กู้ยืมสินเชื่อสู้ภั ย CV-19 วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องโอนก่อนในการชำระคืนยาวนานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ทางด้านธกสถึงได้มีนโยบายพักชำระเงินต้นให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกรบุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการ(นิติบุคคล)

กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มประชาชนเกษตรกร กลุ่ม บุคคลธรรมดา และกองทุนหมู่บ้าน หรือ ชุมชน องค์กรที่เป็นลูกค้าเงินกู้และมีเงินต้นคงที่ที่เป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 และเป็นลูกหนี้ที่มีกำหนดการชำระคืนตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

และจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีหนี้จากโครงการของรัฐบาลหรือโครงการที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือตามเงื่อนไขมาตราอื่นๆยอดรวมจำนวน 2.8 2 ล้านคนและเพื่อเป็นการลดภาระการช่วยเหลือพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกค้าธกสโดยให้ลูกค้าธกส

สามารถนำเงินที่ต้องชำระคืนหนี้ให้ไปใช้จ่ายในการดำเนินชี วิ ตประจำวันและลงทุนประกอบกิจการต่อไปในเรื่องของการพักชำระหนี้ตามโครงการจะมีการพิจารณากำหนดว่าชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร คนกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและนิติบุคคล

ซึ่งจะมีการให้พักชำระเงินต้นยาวนานสูงสุด 6 เดือนถึง 1 ปีเริ่มต้นจากงวดที่ถึงกำหนดในการชำระเดิมจะเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ธ.ก.ส.โดยให้ลูกค้าธกสโดยการกำหนดให้ลูกค้าธกสต้องชำระคืนเพียงดอกเบี้ยเท่านั้น

ในส่วนของประชาชนลูกค้าเกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักการชำระหนี้เงินต้นได้ผ่านทางช่องทางไลน์ official Baac family และ call center 02 555 0555หรือสามารถเขาแจ้งความประสงค์ขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิค -19 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564