แ จ งวันเปิดเทอม เตรียมใช้ ครูพร้อม รับเปิดเทอมนี้

All News

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว ศธ. เตรียมค ว า มพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของcv-19 ว่า ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแ พ ร่ร ะบาดของcv-19 ระลอกสามยังมีค ว า มรุ น แ ร ง เพื่อไม่ให้เด็กเ สี ยโอกาสในการเรียนรู้ ศธ. จึงได้เตรียมค ว า มพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า คือ ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมค ว า มพร้อมของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแบ่งจัดกิจก ร ร ม 2 ระบบ คือ 1.เรียนผ่านออนไลน์ ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดทำเว็บไซต์ “ครูพร้อม” เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ ซึ่งมีข้อมูลทั้งของสำนักงานคณะก ร ร มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะก ร ร มการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย าศัย (กศน.) และ สำนักงานคณะก ร ร มการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดห มู ่ตามค ว า มสนใจ เป็นการบูรณาการเพื่อค ว า มสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยอำนวยค ว า มสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง

และ 2.กิจก ร ร มรูปแบบ Off-line การจัดกิจก ร ร มต่าง ขอให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัด และคณะก ร ร มการโ ร คติดต่อจังหวัดอ ย่ า งเคร่งครัด โดยคำนึงถึงค ว า มป ล อ ดภั ยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า สำหรับระยะที่สอง คือการเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าร ะ วั งตามประกาศของ ศบค., On-air เรียนผ่าน DLTV, On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง , On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ตามบริบทของตนได้ ส่วนของการอบรมพัฒนาสม ร ร ถนะครูนั้น แต่ละหน่วยงานได้เตรียมจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม เช่น สพฐ. จัดโครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. ทาง OBEC CHANNEL และ สอศ.จะดำเนินการอบรมพัฒนาครู โดยเน้นเ รื่ อ งการพัฒนาสม ร ร ถนะครู ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย โดยได้รับค ว า มร่วมมือจากภาคเอกชน ที่มีค ว า มเชี่ยวชาญในเ รื่ อ งนั้น มาช่วยสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถ่ายทอดค ว า มรู้ให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพ

“ศธ.ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ผ่านมา มีการทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อให้มีค ว า มเหมาะสมต่อการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ ทั้งนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วางระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของcv-19 โดยจะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา และการที่โรงเรียนจะใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน ต้องได้รับค ว า มเห็นชอบจาก ศบค.จังหวัดก่อน” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ไม่อย า กให้สถานการณ์การแพ ร่ร ะบ า ดของcv-19 เข้ามาและผ่านไป แต่อ ย า กให้มองว่าภายใต้สถานการณ์นี้ให้อะไรกับสังคม ผู้เรียน และครูบ้าง และร่วมกันคิดว่าจะอยู่ร่วมกันอ ย่ า งไร ดั ง นั้ น ควรจะนำสิ่งรอบตัวมาเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตก ร ร มใหม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย วิจารณ์เ รื่ อ งการนำติวเตอร์เข้ามาช่วยอบรมครู น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า อาจจะเป็นค ว า มเข้าใจที่คลาดเคลื่อน มองว่าการศึกษาเป็นเ รื่ อ งของทุกคนในสังคม และเป็นเ รื่ อ งที่ทุกคนห่วงใย ซึ่งตนเข้าใจถึงค ว า มห่วงใยของทุกคน ซึ่งในค ว า มเป็นจริงแล้ว ภาคเอกชนอาสาเข้ามาช่วยอบรมครู ศธ. จึงอ ย า กให้เวลา 11 วันที่มีอยู่ ให้หน่วยงานต่าง มาช่วยเตรียมค ว า มพร้อมให้ครู และนักเรียน และกิจก ร ร มที่จัดนี้ ศธ.เป็นทางเลือกให้ครู นักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มเติม ไม่บังคับ ไม่มีผลในการประเมินหรือเลื่อนวิทย าฐานะครู และไม่นับเป็นวิชาหน่วยกิต

ขอบคุณ khaosod