แลคตาซอย รับพนักงานจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไอที วิศกรโรงงาน ฯลฯ วุฒิปวส.-ป.ตรี

All News

ใครที่กำลังมองหางานทำในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมั่นคงมาดูทางนี้เลย เพราะบริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มถั่วเหลืองชื่อดังอย่าง แลคตาซอย ได้เปิดรับพนักงานจำนวนมากหลายตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ไอที วิศกรโรงงาน หัวหน้าฝ่ายผลิต เป็นต้น

โดยทางบริษัท แลคตาซอย จำกัด เปิดให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่เปิดรับสามารถกรอกใบสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยท่านที่สนใจอยากจะมาร่วมงานกับทางแลคตาซอย สมารถดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักพัฒนาระบบ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บได้ เช่น PHP, SQLServer, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS

สามารถออกรายงานเป็น PDF, Excel ได้

มีทักษะในการใช้ PHP Framework Laravel

รัก และมีความไฝ่รู้ในเทรนด์ของเทคโนโลยีในโลกของการพัฒนาเว็บไซต์

สามารถผลักดันและกระตุ้นตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อยู่เสมอ

สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ Developers ท่านอื่นๆได้

2. เจ้าหน้าที่ไอที

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีความรู้ด้านไอที

แก้ไขซ่อมอุปกรณ์ IT

มีความรู้เรื่องระบบ File sharing

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบสาย IT

มีความชื่นชอบในการเขียน Script SQL

สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบได้เร็ว

รักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

และมีความรอบคอบในการดูแลระบบ

4. วิศวกรโรงงาน

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีในระบบการผลิตอาหารและโรงงาน

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ PLC และระบบควบคุมอื่น ๆ

คุ้นเคยกับโปรแกรม CAD

สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถแก้ปัญหาได้ดี

ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

5. วิศวกรพลังงาน

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาพลังงาน สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GMP, HACCP, ISO9001, ISO50001

มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร

มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี

มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี

ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

7. หัวหน้างานฝ่ายผลิต

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร

มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการการผลิตระหว่างประเทศเป็นอย่างดี

สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี

มีความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

8. ช่างซ่อมบำรุง (หม้อไอน้ำ)

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาเครื่องกล ยานยนต์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจเรียนรู้ในงาน

หากผ่านการอบรมและสอบตามหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน จากกรม โรงงานอุตสาหกรรมรับรอง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

มีความรู้และทักษะในการเชื่อมเบื้องต้น

มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

สามารถใช้โปรแกรม MS Office เบื้องต้นได้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทนสูง

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วม งานได้

9. เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร

จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิค, สาขายานยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ

มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้

มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น

10. เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เพศ หญิง/ชาย อายุ18 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม , คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ

ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้

มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ

หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ https://hr.lactasoy.com/positionrequire

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lactasoy.com/th/contact-us/