เ ฮกั นทั้ งประเท ศ รับเงิ นร อบใหม่

All News

สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ ถือว่า cv 19 ได้สร้างผลกระทบ

กับประชาชนจำนวนมาก ในส่วน นๅงสๅวลั ดด า แ ซ่ ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์

สำนักงานประกันสังคม

เผยข้อมูลว่า ในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการหลายประเภทได้รับผลกระทบ

ต้องหยุดงานชั่วคราวสำนักงานประกันสังคม

มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุ ดวิสั ยแก่ลูกจ้ๅ ง

ลูกจ้ๅงซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวต้องส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

หรือลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้ๅง หยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจาก

ทางรๅชกๅรมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกัน

ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปก

ได้รับประโยชน์ท ดแ ทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสั ยในอัตราร้อยละ 50 ของค่ๅจ้ๅงรๅยวัน ไม่เกิน 90 วัน

หากใครสนใจติดต่อไปที

ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ

นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th