เห็นด้วยไหม บัต รสวัสดิการ ให้เพิ่มอีก 3 เดือนดีไหม

All News

บัต รสวัสดิการให้เพิ่มอีกสามเดือนดีไหม?

บัต รสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่าบัตรคนจนซึ่งบัต รนี้ช่วยเหลือเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มที่มีฐานะยากจนหรือประสบปัญหาจากสถานการณ์ cv 19 และเป็นผู้ไม่มีการประกอบอาชีพหรือเรียกว่าผู้ที่มีอาชีพอิสระ ในมาตรฐานในการช่วยเหลือก็จะช่วยบร รเท าภาระในการใช้จ่ายและสามารถดำรงชีวิตให้มีพื้นฐานที่ดีกว่าเดิม

ซึ่งในขณะนี้ทางบัต รสวัสดิการแห่งรัฐจากกระทรวงการคลังก็ได้แจกเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนมาร่วมกันหลายเดือนแล้วซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมหรือร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังพบวิกฤ ตปัญหาcv19 และปัญหาเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมท่านคิดว่าถ้าบัต รสวัสดิการแห่งรัฐให้มีเพิ่มเงินต่ออีกสามเดือนท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากหรือไ ม่ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ย่อมมีประโยชน์แก่ประชาชนเพราะแต่ละวันก็ยังทำงานหาเงินไม่ค่อยได้

ที่มา eyang-wa