เห็นด้วยไหม ถ้าเราชนะจะแจกเพิ่มอีก 6 เดือน

All News

สำหรับคนที่้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 7 พันบาท

ซึ่งได้มีเสียงส่วนใหญ่ว่ามีประชาชาชนจำนวนมาก ได้แชร์โพสต์

เกี่ยวกับการขอเราชนะเพิ่มต่อมาได้มี มีความคิดเห็นว่า

ควรเพิ่มเราชนะเป็น 6 เดือน ดีไหมหลังจากมีกระเเส

เข้ามาคอมเม้นในเพจ อนุวัติ จัดให้ จำนวนมากมีความเห็นไปในทิ ศทางเดียวกันว่า

อยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6 เดือนโดยทางด้านประชาชนส่วนใหญ่ถึงเรื่องอยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6เดือนมี

ผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย เพราะประชาชนยังต้องการเงินอยู่มา