เห็นด้วยหรือไม่ ต่ออายุโครงการเร าช นะอีก

All News

เรียกได้ว่าเดือดร้อนกันแทบทุกอาชีพจ ากสถ านก ารณ์ CV เสี ยงเรียกร้องจ ากประชาช นวอนให้มีก ารเยี ยวย าเพิ่มเติม

โครงก าร เร าช นะ โดยในเพจ รัชดา ธน าดิเรก – รองโฆษกรั ฐบ าล ร ายงาน กระทร วงก ารคลัง แ จ้งโครงก าร เร าช นะ

สิ้ นสุดลงแล้วเมื่อ 30 มิถุน ายน 2564 ที่ผ่ านมา สร้ างเงิ นหมุนเวี ยนในระบบเศร ษฐกิ จไทยกว่า 2.73 แสนล้ านบ าท

ซึ่งโครงก ารนี้มีวัตถุประส งค์เพื่อช่ วยลดภ าระค่ าคร องชีพให้แ ก่ประชาช น

โดยสนับสนุนวงเงิ นแ ก่ผู้ได้รับสิ ทธิ จำนวน 33.2 ล้ านค น

ค นละไม่เกิน 9,000 บ าท นำไปใช้จ่ ายสำหรับการอุปโ ภคบริโ ภคและค่ าใช้จ่ ายก ารเดินทาง

ก่อให้เกิ ดก ารหมุนเวี ยนขับเคลื่ อนระบบเศร ษฐกิ จไทย

อย่ างไรก็ต าม มีผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็น เรียกร้องให้มีก ารขย ายโครงก าร ต่อสิ ทธิให้กับผู้ที่เข้าร่ วมโครงก าร เร าช นะ

เนื่ องจ ากสถ านก ารณ์ก าร CV ยังไม่คลี่คล าย จึงอย ากให้พิจ ารณ าช่ วยเหลือเพิ่มเติมด้วย