เศร ษฐกิจฟื้นตัวต่อเร าช นะเป็น 6เดือน

All News

กระทรวงการคลัง เผย “เร าชนะ” มีประชาช นร่วมโครงการ 32.5 ล้ านคน

ใช้จ่ายแตะ 1.9 แสนล้ านบ าท ร้ านค้ า 1.3 ล้ านกิจการ

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้าโครงการ เร าช นะ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

โดยประชาช นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้ านคน

ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 71,691 ล้ านบ าท

ประชาช นกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั น “เป๋าตัง” ใช้สิ ทธิ์ร่วมโครงการแล้ว

จำนวน 16.8 ล้ านคน และมีการใช้จ่ายวงเงิ นสิ ทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวน 107,178 ล้ านบ าท และประชาช นกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้ านคน

มียอดใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์สะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาค ม 2564 จำนวน 11,619 ล้ านบ าท

ทำให้มีผู้ได้รับสิ ทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้ง สิ้ นจำนวน 32.5 ล้ านคน

คิดเป็นมูลค่ าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศร ษฐกิจไทยแล้ว กว่า 190,488 ล้ านบ าท

รวมถึงผู้ประกอบการร้ านค้ า และผู้ให้บริการที่ลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้ นมากกว่า 1.3 ล้ านกิจการ

ขอบคุณข้อมูล