เร าช นะใ กล้หม ดเ ขตแ ล้ว

All News

เร าช นะซึ่ งมุ่งเ น้นไปที่การช่ วยเห ลือผู้ได้รับผลกร ะทบจากการแพ ร่ระบ าดในรอบ 2

นี้ซึ่งเป็นการช่ วยเห ลือโดยโ อนเงิ นตามจำน วน 7,000 บ าท

สำหรับผู้ที่มีร ายได้น้อยและผู้ที่มีบั ต รสวั สดิการแห่งรั ฐรวมทั้ งบัตรค นจ นกว่า 14 ล้านคน

ทั่วประเ ทศก็จะได้รับด้วยโดยโค รงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้กลุ่มที่ 1 ผู้มีร า ยได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี

จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าเร าช นะ 675 บ าทต่องวดกลุ่มที่ 2 ผู้มีร ายได้ระหว่าง 30,000 100,000 บ าทต่อปี

จะได้รับวงเงิ นเยี ยวย าเ ราช นะ 700 บ าทต่องวดวงเงิ นเร าช นะเริ่ม

โอนเข้าบัตรค นจ น บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงิ นไปแล้ว 6 งวด

เหลือวงเงิ น 2 งวดสุดท้ ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร าช นะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร า ช นะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้ าย โอนเข้าบัตรค นจ น

ซึ่งตอนนี้นั้นก็เหลือเพียงแค่งวดในวันที่ 26 มีนาคมซึ่งเป็นวงช นะงวดที่ 8

หรืองวดสุดท้ ายนั่นเองใครที่ได้รับแล้วอย ากจะได้เงิ น

เพื่อไปซื้อของก็ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลยเพราะวงเ งินสะสมได้จนถึง

วันที่ 31 พฤษภาคมเท่านั้นถ้าเกินจะถูกริบเงิ นคืนทั้งหมด