เร าช นะรอบ2 ให้เป็นเงิ นสด

All News

เป็นหนึ่งข่ าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้ านของ

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาช น

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าช นะ

ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 ประชาช นกลุ่มดังกล่ าวสามารถตรวจสอบสถานะ

การคัดกรองคุณสมบัติได ทางเว็ บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงิ นสิ ทธิ์ครั้งแรก

จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิ ทธิ์ดังกล่ าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาช น

แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่ านผู้ประกอบการ ร้ านค้ าและผู้ให้บริการที่เข้ าร่วมโครงการฯ

จะสามารถทร าบผลการคัดกรองคุณสมบั ติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอนวงเงิ นสิ ทธิ์

ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ

ตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิ ทธิ์ดังกล่ าว

ซึ่งประชาช นต่ างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000

ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ าง ไร หากมีเร าช นะรอบ 2

ขอบคุณข้อมูล educabla