เร าช นะรอบที่ 2 ใครรออยู่บ้ าง มารวมกันตรงนี้

All News

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับสิทธิ์และเมื่อ

ไม่นานในเดือนเมษายนนี้ก็ได้โอนเงิ นจ่ายทีเดียว 7,000 บ าท

ไปให้กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศ ษที่ผ่านสิทธิ์แล้วไม่ต้องรอ

ร ายอาทิตย์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะต้องลุ้นว่าหากมีเร าช นะรอบ 2

นั้นแน่นอนว่าประชาช นอะไรคนต่างเรียกร้อง

เป็นเงิ นสดและลุ้นว่ารั ฐ บ าลจะให้เกิ ดการ

มีเร าช นะรอบ 2 หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะต้องรอ

การยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปก่อน