เผ ยเงื่ อนไขสินเชื่ อ1หมื่ นบ าทอ อมสิน

All News

ธนาค ารออมสินพร้อมเปิ ดให้ลูกค้ าใหม่ยื่นกู้เงิ นใน

มาตรการสินเชื่ อสู้ภั ย เฟส 3 วันที่ 6 มิ.ย.นี้

ต า มที่ได้รับจัดสรรเ งิ นงบประมาณจาก ครม. เมื่อวันที่ 5 พ.ค.

ที่ผ่ านมา ธนาค ารออมสินได้จัดทำโครงการปล่อยสินเชื่ อมาต

รการสิ นเชื่ อสู้ภั ย 10,000 บ าท โดยให้ลูกค้ าออมสินกดส มัคร

ผ่ านแอปมายโม ตอนนี้ยอดการอนุมัติรวมกว่า 430,000 ร าย

จากเป้าหมาย 1,000,000 ร าย

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่ อออมสินเฟส 3

เป็นคนไทย

อายุ 20 ปี – 70 ปี

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากcv

ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าร าชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ

หรือลูกจ้ างหน่วยงานของรั ฐ

ไม่เป็นพนักงานธนาค ารออมสิน

ไม่เคยถูกปฏิเสธสินเ ชื่อใน เฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2

เปิ ดใช้งานแอปมายโมก่อน 1 มิ.ย. 64

มาตรการสินเชื่ อออมสินเปิ ดให้กู้ตอนไหน

ออมสินได้แบ่งการสมัครมาตรการสินเชื่ อcvวงเงิ นที่ยื่นกู้ได้

ร ายละไม่เกิน 10,000 บ าท ออกเป็น 3 เฟส

เฟสที่ 1 ปล่อยกู้ 13 พ.ค. 64

เฟสที่ 2 ปล่อยให้กู้ 26 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 ให้ยื่นกู้ 6 มิ.ย. 64

มาตรการสินเ ชื่ อ เฟสที่ 3

2 มิ.ย. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสินได้

ออกมาให้ข่าวว่า พร้อมจะเ ปิ ดให้มีการล งท ะเบี ยนเฟส 3

ในวันที่ 6 มิ.ย. แต่ต้องทำการจองคิวในการสมัคร

สินเชื่ อก่อน เมื่อถึงเวลานัดหมาย จึงจะสามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง

ที่มา megnanews24