เผยพระอาการผ่าตัดล่าสุด กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนั่งรถเข็น

All News

แฟนเพจเรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty” เผยพระฉายาลักษณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงนั่งรถเข็น หลังทร งล้ มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย ทรงได้รับบ าดเจ็ บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา

ตามที่สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประช วร ความว่า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรง ล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบ าดเจ็ บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ม.ค. แฟนเพจ@เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty” ระบุว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรักษาพระอาก ารประช วรหลังทรงปร ะสบ อุบั ติเห ตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ทรงได้รับบา ดเจ็ บที่ข้อพระบาททั้งสองข้าง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง