เปิดล งแล้ว กรุ งไท ยให้ยืม 100,000 อาชี พอิสร ะ รู้ผลใน 5 นาที

All News

กรุงไทย ใจดีให้ยืม สินเชื่อจาก Krungthai NEXT สินเชื่อตัวนี้ เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อลูกค้าคนพิเศษของธนาคารกรุงไท ยเท่านั้น ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีปร ะวั ติดี และทางธนาคารได้ประเมินแล้ว ว่าลูกค้ามีศั กยภาพในการชำร ะหนี้ โดยดูจากประวัติสินเชื่อ ก่อนหน้าที่ลูกค้าได้กู้ยืม

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อที่จะให้คุณสมบั ติเข้าเกณฑ์ พอที่จะสามารถกู้สินเชื่ อชนิดนี้ได้ เพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์และเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และจำเป็นจะต้องรักษาประวั ติเรื่องการชำร ะหนี้ให้ดี

ไม่มีหนี้เยอะจนธนาคารมองว่าคุณไม่สามารถชำร ะหนี้ในส่วนนั้นได้ เพราะทางธนาคาร จะพิจารณาจากศักยภาพการชำร ะหนี้ของลูกค้าเป็นหลั ก

วิธีการสมัครสินเชื่อชนิดนี้

จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับลิงก์สมัครจากทางธนาคารโดยตรง โดยสินเชื่อชนิดนี้จะไม่มีช่องทางสมัครโดยทั่วไป

ข้อดีและจุดเด่นของสินเชื่อชนิดนี้

เป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียน ซึ่งสามารถเก็บยอดเงินไว้ได้ครั้งละ 1 ปีและไม่เ สี ยดอกเบี้ยหากลูกค้าไม่มีการเบิกถอนใช้เงินสินเชื่อ โดยทางธนาคารจะพิจารณาต่ออายุให้โดยอัตโนมัติในแต่ละปี เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลั กทรัพย์หรือบุคคลค้ำปร ะกั น

วงเงินที่เปิดให้กู้ ก็จะเท่ากับ 0.7 ของรายได้ที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ของของลูกค้า อัตราของดอกเบี้ย สำหรับเงินกู้ชนิดนี้ก็จะอยู่ราวๆ 15%-24 %ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติและศักยภาพของผู้กู้ด้วย

ขอฝากย้ำกับเพื่อนๆอีกสักครั้ง เกี่ยวเนื่องด้วยขณะนี้ได้มีกลุ่มมิ จฉ าชี พออกหลอ กล ว งประชาชนในรูปแบบเงินกู้ และข้อมูลส่วนตัวต่างๆของลูกค้า ซึ่งหากเพื่อนๆรู้สีกสงสัย สามารถตรวจสอบ บุคคลที่แอบอ้ าง โดยการติ ดต่ อสอบถามทา งตั้นสังกัดหรือสำนักงานที่บุคคลนั้นๆกล่าวอ้างได้

ที่มา undacar