เตรียมเฮ เราชนะให้เพิ่มอีก รัฐจ่ายทุกเดือนแน่นอน 6เดือน

All News

มาตรการเพิ่ ม ว ง เ งิ นใ ห้ กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเยียวยาในกลุ่มดังกล่าว

เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การ โ ค วิ ด-19 โดยใช้ง บ ป ร ะมาณราว 3,00 0 ล้ านบาท

ซึ่งกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

จากโครงการเราชนะ ทั้งที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ พิ ก า ร ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ ป่ ว ย ติดเตียง จำนวน 2.5 ล้านคน

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 1200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ

เช่น ธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้ารวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3

เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท

Cr:speednews24