เช็กรายละเอียด โครงการแก้หนี้นอกระบบ ให้รายละ 100,000 บาท

All News

เกษตรกร และครัวเรือนของเกษตรกร หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค cv-19

ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ 3 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

โดยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ ว่า ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcv-19 ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนว่างงาน รวมทั้งเกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ

ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ดัธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน 3 โครงการ ได้แก่

1.โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน

เป็นการชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้า หรือของคู่สมรสที่อยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย

วงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท/ราย (กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนอง)

อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี

ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อ กรณีชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท/ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2.โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)

โครงการนี้สำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลาตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกรลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้

สนับสนุนเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย MRR+ (0 ถึง 3) ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้

ได้สิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีชีวิต ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทาง LINE Official BAAC Family

3.โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ด้วยการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม โดยการฝึกอบรวมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก

อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.50%) ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลาโครงการถึง 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. แล้ว 50,634 ราย เป็นเงินทั้งหมด 5,085 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่โทรผ่าน Call Center 0-2555-0555

ขอบคุณที่มา undacar