เงิ นเข้า 6 เด้งรีบตร วจสอบเลย

All News

เรียกได้ว่าได้เฮกันต่อเนื่ องเลยทีเดียว สำหรับท่ านใดที่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ

หรือว่า บัตรค นจ น หลังจ ากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาค ม 2564 ที่ผ่ านมาทางเพจ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพแ จ้งเงิ นโอนเข้าบัตร 6 ร ายก าร ได้แ ก่

เงิ นโอนเข้าบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ หรือว่า บัตรค นจ น ประจำเดือนมิถุน ายน 2564

1.ซื้อสิ นค้ า 200 -300 บ าท

2.ค่ าเดินทาง 500 บ าท

3.ซื้อก๊ าซหุ้งต้ม 45 บ าท ( รอบ 3 เดือน )

4.ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5.ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6.ผู้พิก าร 200 บ าท

ขอบคุณที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ที่มา thairath2021