ออมสิน ธกส ให้ยืม 10000 ต่อราย ทุ กอาชี พ ไม่ต้องส่ง 6 เดือน

All News

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเรียกประชุมและปรึกษาหารือจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการเร่งรัดให้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ ร ะบ า ดของ cv-19

โดยจัดสินเชื่อผ่านธนาคาร2 แห่ง คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)และธนาคารออมสิน หรือจะให้เป็นสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและคงที่ไม่เกิน 0.35%ต่อเดือน และให้เว้นการชำระเงินต้นและดอกใน 6 เดือนแรกให้ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้นานถึง 3 ปี

โดยมีคำสั่งให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปน้อยตามลำดับ

โดยกรอบวงเงินที่รัฐบาลจะชดเชยความเ สี ยหายที่เกิดจากหนี้ประเภท Non-Performing Loans หรือที่เรียกว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในอัตรา 100 % แต่จะต้องไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรี อยากได้มีมติ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) ยืดเวลาพักชำระหนี้ออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อลดภาระการชำระหนี้ชั่ วคราว

หวังว่าคงจะเป็นข่าวดีที่จะช่วยต่ อลมห า ยใจให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนกับวิ ก ฤ ตเศรษฐกิจและสถานการณ์การแ พ ร่ ร ะ บ า ดของcv-19

ช่วงสุดท้ายขออนุญาตฝากเตื อ น ภั ยกันไว้นะครับ ในสถานการณ์ที่คนกำลังเดือดร้อนแบบนี้ ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพ ที่ออกหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อให้ข้อมูลหรือคำสัญญาใดๆ

กับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเด็ดขาด ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ว่าเป็นพนักงานของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ที่มา khao-ded