ออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุ กอาชีพ

All News

ในช่วงสถาการณ์ร อบ 3 นี้ บอกได้เ ลยว่า ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น

ได้ออกมาตรการช่วยเหลือหลายมาตรการแต่ว่าตรงนีถ้าในส่วนของตรงนั้นไม่พอหรือ ท่านที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่ายหรือประคองธุรกิจ

ตรงนี้จะดีกว่าไหมถ้าในส่วนของวงเงินนั้นเป็นสิเชื่อของธนาคารออมสินที่มีการอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ

ล่ าสุด ธนาคารออมสินนอกจากสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้วออมสินยังมีบริการสินเชื่อเอนกประสงค์ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

เพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใ ห้ท่านนำไป ใช้จ่ าย เพื่ อการ อุปโภคบริโภคต ามความต้องการ นั่นก็คื อ สินเชื่ อบัต รกดเงิ นสด People card

ใครที่ส นใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อ นไขการกู้ยืมกันเลยสินเ ชื่อบัตรกดเงิ นสด People card ให้ว งเ งิน สูงสุด 30,000 บ าท

โดยไ ม่ต้องมี หลักทรั พย์หรือบุคค ล ค้ำประกัน คำน วณดอกเบี้ย ตามจำน วนเ งิน

และจำนวน วั นที่เบิก ใช้จริง ในอัตร า ดอกเบี้ ยและ/ห รือค่าธรรมเนียม ค่ าบริ กา รอื่นๆ ที่ธนาคารป ระกาศในแต่ละขณะ

คุณสมบัติ

1. เป็ นคนไทย มีอ ายุ 20 ปีขึ้นไป

2.ร ายไ ด้ประจำ อา ยุไม่เกิน 60 ปี

3.ผู้ประก อบอิสระ / เจ้าของกิจก าร อายุไ ม่เกิ น 65 ปี

อายุงา น ดังนี้

ผู้มีร ายได้ปร ะ จำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำง าน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป

ผู้ป ระกอบอาชี พ อิสระ / เจ้าข องกิจการ ต้ องประกอบอาชี พ หรือดำเนินธุ รกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สิท ธิประโย ชน์

วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้

2. ฟรี! ค่าธ รรมเนีย ม

3. วงเงิ นสูงสุ ดไ ม่เ กินรายละ 30,000 บ าท รายละเอีย ดผลิตภัณ ฑ์บัตร

ว งเงิ นสู งสุด

ให้ว งเงิ นสินเชื่ อสูงสุดไ ม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ร วมต่อเดือน โดยวงเงิ นขั้นต่ำ เท่ ากับ 30,000 บ าท และ สูงสุดไ ม่เกิน 1,500,000 บ าท

ร ายล ะเอียดก ารสมัคร

สำห รับผู้มีร ายได้ปร ะจำ

สำเ นาบัตรประช าชน

ต้นฉ บับ/สำเนาส ลิปเงิ นเดือน

Statement หรือสำเน าบัญชี เงิ นเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้ าสมุด

บัญชีที่ระ บุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิส ระ / เจ้าของกิ จการ

สำเนาบั ตรประช าชน

เอกส าร แสดงการดำเนิ น ธุรกิจ 1 ปี

ต้ นฉบับ/สำเ นาเอกส าร แ สดงร ายได้ย้อ นหลัง 6 เดือน

Statement หรือสำเนา บัญ ชี ธนาค าร ในนามผู้ส มัครย้อนหลัง 6 เดื อน พร้อมหน้า สมุดบัญ ชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บั ญชี

ระยะเว ลาการอนุมั ติ สินเชื่อ

1. จากการหาข้อมูล พบว่า บั ตรกด เงิ นสด ออมสิน ใช้เวล า ในการ อนุมัติว งเ งิน เฉลี่ยที่ ประม าณ 1 เดือน ขึ้นไป

2. สามารถติ ดต่อ ขอทำบัต รกดเงิ ส ด People Card ได้ที่ ธน าคาร อ อมสิน ทุ กสาขา ทั่ วประเทศ