ออมสินให้กู้ยื มเ งิน10,000ไม่ต้องค้ำปร ะกัน

All News

เรี ยกได้ว่าหล ายๆคนก็คงอย ากได้เ งินสักก้อนมาเส ริมสภ าพคล่ อง ล่าสุด ออมสิน ได้มีการเ ปิดให้กู้ยื มเ งิน

วงเ งิน 10,000 ไปจนถึง 50,000 บ าท ผ่า นช่องทางออนไ ลน์ ด้วยแ อพ MyMo ในมื อถือ กู้ยื มเงิ นได้จริง

ไม่ต้องมีผู้ค้ำปร ะกัน ดอกเบี้ ยต่ำ ทำอาชี พอิส ระ หรือ ผู้มีร ายได้ประจำ สามารถยื มได้ ขั้นต อนการขอกู้สินเ ชื่อ

หากใครไม่มีเมนู ให้อั พเ ดตแ อพ MyMo เป็นเ วอร์ชั่ นล่ าสุด ก่อ นนะครับ

1. เปิ ดแ อพ MyMo แล้วเลื อกเ มนู สมั ครสินเ ชื่อเสริ มพลังฐ านร าก

2. กดปุ่ม สมัคร

3. กดปุ่ม สมัคร

4. กรอกเล ขหลังบั ตรประชาช น

5. กด ถัดไป

6. ตร วจสอบ ข้อมูล การสมั คร สินเ ชื่อ ว่าถูกต้ องหรื อไม่และกด ถัดไป

7. แสดง วงเ งิน สูงสุด ที่สาม ารถขอ สินเ ชื่อ

8. เลือกจำ นวนเ งินกู้ที่ต้องการและตร วจสอบข้อมู ลจากนั้นกด ถัดไป

9. อ่ านข้อกำหนด และ เงื่ อนไข กดเครื่ องหม ายถูก ข้าพเจ้ าอ่ านและยอ มรับเงื่ อนไขของสั ญญา และกด ยอมรับ

10. เลื่ อนหน้าจอ อ่านเงื่ อนไข ความยินยอม ในการเ ปิดเผ ยข้อมูล จนสุดหน้ า

11. กด ยินยอม กด ยื นยัน

13. กดรับร หัส OTP 14. ระบบ กำลังส่งร หัส OTP ไปยังเบ อร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

15. เมื่อรับร หัส ยืนยันจาก SMS กรอกรหั สที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

16. ร ายละเอียด การยิ นยอม ในการ เปิ ดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภ าพได้ โดยกดเครื่ องหมาย ด้านบ นริมซ้ าย

17. รูปการ ยินย อม ในการเ ปิดเผย ข้อมู ลในคลั งภาพ

18. หลั งจาก นั้น ให้กด เสร็ จสิ้ น

สถา นะการขออนุมั ติสินเชื่ อพลังฐ านร าก

1. อยู่ในระหว่ าง ธนาค าร พิจารณา สินเ ชื่อ

2. หากลู กค้ า ไม่ได้ รับอนุมั ติ สินเ ชื่อ เนื่ องจากไม่ผ่านเก ณฑ์ที่ธนาค าร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติ ดต่อโ ทรไปที่ 1143

3. ลู กค้ า รับอนุมั ติ สินเ ชื่อ จากนั้นกด ถัดไป”เพื่อดำเนิ นการทำสั ญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสั ญญาเ งินกู้สินเ ชื่อพลังฐ านร าก

1. กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2. เลื่อนหน้าจออ่ านสัญญาเ งินกู้จนสุดหน้า

3. อ่า นข้อกำหนดและเงื่ อนไข กดเครื่ องหม ายถูก ข้าพเจ้ าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสั ญญา และกด ยอมรับ

4. กรอกรหั สผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสั ญญาเงิ นกู้

5. กดรับรหั ส OTP

6. เมื่อรับร หัสยืนยันจาก SMS กรอกรหั สที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

7. แสดงผลการสมั ครสินเ ชื่อสำเร็ จ กด เสร็จสิ้น โดยเงิ นกู้จะโอนเข้าบั ญชีภายใน 24 ชั่ วโมง