สํานักงานสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงาน 80 อัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 15,960

All News

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานสมัครงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ล่าสุดเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วความสามารถเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ กว่า 30 ตำแหน่ง ทั้งหมด 80 อัตราในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมุ่งเน้นเฟ้นหาบุคลากรที่มีความตั้งใจจริงในการทำงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่งที่ครบถ้วนทุกข้อ ก็สามารถเข้าสมัครแข่งขันเข้าคัดเลือกโดยท่านไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.อีกด้วย โดยท่านผู้สนใจหรือผู้ที่ว่างงานสามารถเข้าไปสมัครด้วยตนเอง ตามรายละเอียกที่ทีมงานได้แนบไว้จากเนื้อหาด้านล่างนี้

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนานยน 2564

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี การเงิน และการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด การตลาด

2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

จํานวน 3 อัตรา

ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับนี้

6. ตําแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

เงินเดือน 11,450 – 12,240 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ

7. ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

8. ตําแหน่งแพทย์แผนไทย

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

9. ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบศิลปะสาขา กายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ของสภากายภาพบําบัด

10. ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

11. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์

12. ตําแหน่งนักโภชนาการ

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์

13. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน 13,300 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

14. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 13,300 บาท

จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

15. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน 15,960 บาท

จํานวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน สาขาอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา

16. ตําแหน่งนายช่างเทคนิค

เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

17. ตําแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

เงินเดือน 7,590 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ

3. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

18 ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เงินเดือน 7,590 – 10,200 บาท

จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุก หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมาย กําหนด

19 ตําแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล

เงินเดือน 7,590 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

20 ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท

จํานวน 12 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

2. มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

21 ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

มีความรู้ความสามารถหรือความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องผ่านการ อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

22 ตําแหน่งพนักงานซักฟอก

เงินเดือน 7,590 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

23 ตําแหน่งพนักงานธุรการ

เงินเดือน 8,300 – 10,200 บาท

จํานวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้าน นี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

24 ตําแหน่งพนักงานบริการ

เงินเดือน 7,590 – 10,100 บาท

จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์

25 ตําแหน่งพนักงานบริการ(รปภ.)

เงินเดือน 7,590 – 10,100 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์

26 ตําแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เงินเดือน 8,300 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสานสามัญ หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

27 ตําแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

เงินเดือน 8,300 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

28 ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา

เงินเดือน 7,590 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

29 ตําแหน่งพนักงานพิมพ์

เงินเดือน 7,590 – 8,300 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ

3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ดีด ภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา หรือพิมพ์ดีด ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา

30.ตําแหน่งพนักงานรังสีการแพทย์และรังสีเทคนิค

เงินเดือน 7,590 บาท

จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1621916458.pdf ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนานยน 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1621916458.pdf