สินเชื่ อเสริมพลังฐานรากทำสัญญาเสร็จเงิ นเข้าทันที

All News

เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงอย ากได้เงิ นสักก้อนมาเสริมสภาพคล่อง ล่ าสุด ออมสิน ได้มีการเปิ ดให้กู้ยืมเงิน วงเ งิน 10,000 ไปจนถึง 50,000 บ าท

ผ่ านช่องทางออนไลน์ ด้วยแอพ MyMo ในมือถือ กู้ยืมเงิ นได้จริง ไ ม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ดอกเบี้ยต่ำ ทำอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีร ายได้ประจำ สามารถยืมได้ ขั้นตอนการขอกู้สินเ ชื่อ หากใครไ ม่มีเมนู ให้อัพเดตแอพ MyMo เป็นเวอร์ชั่นล่ าสุด ก่อนนะครับ

1. เปิดแอพ MyMo แล้วเลือกเมนู สมัครสินเชื่ อเส ริมพลังฐานราก

2. กดปุ่ม สมัคร

3. กดปุ่ม สมัคร

4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

5. กด ถัดไป

6. ตรวจสอบ ข้อมูล การสมัคร สินเ ชื่อ ว่าถูกต้องหรือไ ม่และกด ถัดไป

7. แสดง วงเงิ น สูงสุด ที่สามารถขอ สินเ ชื่อ

8. เลือกจำนวนเงิ นกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด ถัดไป

9. อ่านข้อกำหนด และ เงื่ อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

10. เลื่อนหน้ าจอ อ่านเงื่ อนไข ความยินยอม ในการเปิ ดเผยข้อมูล จนสุดหน้า

11. กด ยินยอม กด ยืนยัน

13. กดรับรหัส OTP 14. ระบบ กำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์มือถือ ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

15. เมื่อรับรหัส ยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

16. ร ายละเอี ยด การยินยอม ในการ เปิ ดเผย ข้อมูลฯ สามารถ Save เก็บไว้ ในคลังภาพได้ โดยกดเครื่องหมาย ด้านบนริมซ้าย

17. รูปการ ยินยอม ในการเปิ ดเผย ข้อมูลในคลังภาพ

18. หลังจาก นั้น ให้กด เส ร็จสิ้ น

สถานะการขออนุมัติสินเชื่ อพลังฐานราก

1. อยู่ในระหว่าง ธนาคาร พิจารณา สินเ ชื่อ

2. หากลูกค้า ไ ม่ได้ รับอนุมัติ สินเ ชื่อ เนื่องจากไ ม่ผ่ านเกณฑ์ที่ธนาคาร กำหนด หากมีข้อสงสัย ให้ติ ดต่อโทรไปที่ 1143

3. ลูกค้า รับอนุมัติ สินเ ชื่อ จากนั้นกด ถัดไป”เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

การทำสัญญาเงิ นกู้สินเชื่ อพลังฐานร าก

1. กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2. เลื่อนหน้ าจออ่านสัญญาเงิ นกู้จนสุดหน้า

3. อ่านข้อกำหนดและเงื่ อนไข กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่ อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ

4. กรอกรหัสผ่ าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงิ นกู้

5. กดรับรหัส OTP

6. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

7. แสดงผลการสมัครสินเชื่ อสำเร็จ กด เสร็จสิ้ น โดยเงิ นกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่ วโมง