สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้ยืม 50000

All News

สวัสดีครับ.วันนี้เว็บไซต์เราก็มีสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ดีๆอีกตัวหนึ่งมาให้ท่าน ทำความเข้าใจในรายละเอียดของสินเชื่อ เงินให้กู้ยืมตัวนี้กัน

ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าช่่วงนี่ได้มีการแ พ ร่ร ะบ าดของ cv-19 ซึ่งทำให้หลายๆท่านต่างก็พากันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้

ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงิน และการดำรงชี พในชี วิ ตประจำวันเรื่องหนี้สิน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาแหล่ง เงินกู้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอยู้ในขณะนี้

เราขอแนะนำสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากธนาคารออมสิน โดยสินเชิ่อเงินให้กู้ยืมนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท แล ยังะสามารถผ่อนได้นานถึง 5 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างกันต่อเลยครับ

จุดเด่น สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ การอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้

ให้กู้ได้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และ ตามความสามารถ ในการชำระหนี้คืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืน ในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร และ คุณสมบัติ

(1.) เป็นผู้ประกอบอาชีพ ที่มีรายได้

(2.) สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระ เงินกู้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี

(3.) มีที่อยู่อาศัยแน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้สะดวก

(4.) เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้ธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

ใช้บริษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกัน เงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

1. ใช้สำเนา บัต รประชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ที่กู้ และ ของผู้ที่มาค้ำประกัน

2. เอกสาร การแสดงรายได้

3. สมุดเงินฝาก และ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

4. ใช้เอกสาร แสดง รายรับ และ รายจ่าย (ถ้ามี)

5. รูปถ่าย ของสถานที่ การประกอบอาชีพ

6 ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำ สำเนาหลักทรัพย์ ที่จะใช้ค้ำประกันแนบมาด้วย

ท่านใดสนใจ สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารออมสิน GSB คลิก

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์เรามาณ.ที่นี่ด้วย