สินเชื่อ ชำระดีมีวงเงิน Smart cash ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 5 หมื่น

All News

สวัสดีครับ. วันนี้เราขอนำข่าวสารดีๆจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.เกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืม มาให้กับท่านที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่มีดอกเบี้ยสูงมากและไม่เป็นธรรมต่อลูกหนี้ โดยสินเชื่อเงินให้กู้ยืมที่นำมาเสนอนี้ มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อ Smart Cash จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยมีวงเงินกู้ รายละ 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเป็นอย่างไรบ้าง เรามาอ่านเพิ่มเติมด้านล่างกันต่อเลยครับ

วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อ Smart Cash

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ฉุกเฉินจำเป็นภายในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

วงเงินกู้

กำหนดวง เงินกู้ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และ สามารถเปลี่ยนแปลงวง เงินกู้ ได้ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

กำหนดให้ชำ ร ะต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำร ะดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำ ร ะค่าธรรมเนียมการใช้วง เงินกู้ ในปีถัดไป ในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลา ชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไป คราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำ ร ะเดิม

หลังกการผ่อนชำร ะ แบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก Effective Rate

หลักประกัน เงินกู้

1. ที่ดินจำนองไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี คิดอัตราดอกเบี้ย ตามชั้นลูกค้าตามลูกค้า แต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำร ะ

เรียกเก็บดอกเบี้ย สำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำร ะ สูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR+3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR+3+3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำร ะ จนกว่าจะชำร ะหนี้ต้นเงิน ส่วนที่มิได้ชำร ะนั้นเสร็จสิ้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญา เงินกู้ ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ ขยายระยะเวลาชำ ร ะหนี้

การแจ้งให้ชำร ะหนี้ หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำ ร ะหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขาธนาคาร

การแจ้งได้รับชำระ เงินจากลูกค้า

เมื่อท่านได้ชำร ะค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำร ะ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ หรือ การแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เป็นไปตามประกาศของธนาคารกำหนด

ท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร Call Center 0-2555-0555

ขอขอบคุณที่มา เพจ ธกส BAAC Thailand

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารเว็บไซต์ของเรามา ณ.ที่นี้ด้วย

ที่มา varietymild