สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แค่มีสมุดฝาก ธ.ก.ส. กู้ได้ทุกคน ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

All News

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.เปิดให้กู้ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่ก็สามารถยื่น

เรื่องขอกู้ “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

ได้ วัตถุประสงค์ของ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้า ธ.ก.ส.ทุกท่าน

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อ

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าที่ฝากเงินของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส

ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อ

สำเนา บัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้

สำเนา ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนการค้า เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันฯ เป็นต้น

วงเงินกู้ยืม

เพียงแค่ลูกค้า ธ.ก.ส. มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ก็สามารถกู้ยืมได้สูงสุด 90 % ของเงินฝาก หรือมึสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ

ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย

กรณีลูกค้าใช้ “เงินฝากระจำ” หรือ “ออมทรัพย์” สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี

กรณีลูกค้าใช้ สลากออมทรัพย์ สำหรับการค้ำประกัน คิดอัตรา

ดอกเบี้ย ตามประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส

ระยะเวลาการชำระคืน

ระยะเวลาในการชำระคืน “สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ให้ชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน

หลักประกันที่ใช้ในการค้ำประกัน สินเชื่อใช้เพียงแค่ สมุดเงินฝาก ของ ธ.ก.ส.หรือ ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์ ของ ธ.ก.ส.เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธ.ก.ส. Call Center โทร 0-2555-0555

ที่มา thaigood