สินเชื่อออมสินเพื่อคนไทย ให้กู้ 200,000 ได้ทุกอาชีพ ผ่อนยาว 7 ปี

All News

เป็นอีกข่าวโครงการสินเชื่อมาแรงจากธนาคารออมสินที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลาม เนื่องจากการเปิดตัวโครงการสินเชื่อตามนโบายของรัฐบาล หรือโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน ที่เปิดโอกาให้ลูกค้าของทางธนาคารออมสิน รวมทั้งประชาชนทั่วไปยื่นคำขอสินเชื่อใหม่ล่าสุดนี้ โดยมอบวงเงินให้ระหว่าง 50,000 – 200,000 บาท

นอกจากนี้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จากธนาคารออมสินยังแบ่งการชำระเงินกู้ไว้ 2 แบบ คือ การชำระเงินกู้แบบระยะยาว และ การชำระเงินกู้แบบระยะสั้น เพื่อให้ผู้รับเงินกู้ทำการชำระเงินได้อย่างราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้น

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเองนั่น ทางธนาคารออมสินก็ยังให้ความสำคัญเน้นปล่อยดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล ทำให้ผู้กู้เพิ่มสภาพคล่องในการชำระหนี้มากยิ่งขึ้น

พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครยื่นเรื่องขอสินเชื่อธนาคารประชาชนนั้น ธนาคารออมสินยังวางเงื่อนไขไว้อย่างครอบคลุมทุกอาชีพ เพื่อให้ผู้สมัครสินเชื่อที่ต้องการเงินก้อนนำไปใช้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

ทว่า จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน อีกด้วย สำหรับท่านใดอ่านมาถึงตรงนี้ คงอยากทราบรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม ก็สามารถเลื่อนลงไปอ่านข้อมูลโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจของธนาคารออมสิน ได้ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารประชาชน

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

2.เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

3.เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

การชำระคืนเงินกู้

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

1.เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว ดังนี้

วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงิน ดังนี้

หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนงินกู้

1.ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน

2.การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

3.กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญา สามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

4.ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

5.ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2.วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท โดยคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน

ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานใหญ่

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400หากผู้ใดสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านหรือสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

หมายเหตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น

ขอบคุณที่มา undacar