สินเชื่อนาโน ไทยเครดิต ให้ยืม 200,000 สร้างอาชี พ เพื่อพ่อค้าแม่ค้า

All News

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย ที่กำลังมองหาสินเชื่อในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือใช้ต่อยอดในธุรกิจ วันนี้เราได้มีสินเชื่อจาก ธนาคารไทยเครดิต โดยเป็นสินเชื่อ นาโน และ ไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยยึดหลักการว่า “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” แถมมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โดยคุณสมบัติเพียงแค่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ต้องการเงินก้อนเพื่อไปใช้ประกอบธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานที่ประกอบกิจการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เช่นตั้งอยู่ในตลาด ภายใน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

ซึ่งทางธนาคารมีวงเงินสนับสนุนให้ตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 200,000 ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เพราะทางธนาคารมีความเข้าใจพ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการเข้าถึงเงินทุนในระบบ มากกว่าจะได้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงๆอีกต่อไป

รายละเอียดสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นบุคคลธรรมดา

สัญชาติไทยเท่านั้น

มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หากผู้ใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcrbank.com/

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด