สินเชื่อกรุงไทยให้ยืม 1 เเสนบาทสมัครได้เลย

All News

กรุงไทย เปิดให้กู้ สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้กู้ยืมวงเงินได้ 5,000 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการใช้จ่าย หรือ เพื่อประกอบอาชีพ สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Next และรู้ผลได้ใน 5 นาที

จุดเด่นคือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที

ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

วงเงินพร้อมใช้ สูงสุดรายละ 100,000 บาท

ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน

ไม่ต้องใช้เอกสาร

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยใจดี

คุณสมบัติผู้กู้

ได้รับการเชิญชวนให้ สมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT หรือ กรุงไทย Connext

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

กรณีผิดนัดชําระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน ที่ค้างชําระทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร เรื่อง อัตราดอกเบี้ย

อัตราวงเงินดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% 24% ต่อปี ขึ้น อยู่กับ คุณสมบัติผู้กู้

วงเงิน และระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

มีการทบทวนวงเงินทุกปี กรณีที่ผ่อนชําระหนี้คืนดี และเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการใช้สินเชื่อไปอีก 1 ปี
วงเงินสูงสุด 0.7 เท่าของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี
ค่าบริการ

ค่าอากรสแตมป์ 0.05 จากวงเงินที่ได้การอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการที่กําหนดไว้

ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร

ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา Contact Center โทร. 02 111 1111