สรุปโครงการ เราชนะ ใครได้เงินบ้ าง

All News

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่าน
ข่าวบันเทิง และสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน

โดยวันนี้เป็นเรื่องราวดีๆดังต่อไปนี้

สรุ ปโค รงการ เร าช นะ ใค รได้เ งินบ้ าง

วันที่ 22 เมษ ายน 2564 จากมติที่ประชุ มคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็ นช อบเปลี่ ยนแป ลงโค รงการ เร าช นะ

ขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ น จากกลุ่มเ ป้าหม ายจำนวนประม าณ 31.1 ล้านคน

กรอบวงเงิ นไม่เกิน 210,200 ล้านบ าท เป็นกลุ่ มเ ป้าห มายจำนวนประม าณ 33.5 ล้ านคน

กรอบวงเ งินไม่เกิน 213,242 ล้านบ าท หรือเพิ่ มขึ้น 3,042 ล้า นบ าท และขย ายระยะเว ลา

ใช้จ่ ายได้ไม่เกิ นวันที่ 30 มิ.ย. 2564 จากเดิมที่กำห นดไว้ไม่เกิ นวันที่ 31 พ.ค. 2564

ทำให้หลายคนเกิ ดความข้ องใจว่าจะมีการเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบใ หม่หรือไม่

แล้วคนกลุ่ มใดบ้ างจะได้รับเ งิน ทั้งนี้ ได้สรุ ปใจความสำคัญ ดังนี้

1. กระทร วงการคลัง ไม่ได้เ ปิดให้ลงทะเบี ยน เร าช นะ เพิ่ม

2. ผู้ที่มีสิ ทธิ์รับเ งิน เป็นคนที่ลงทะเบี ยนกลุ่มเดิม, ผู้ที่ระหว่างการทบท วนสิ ทธิ์

และจากการลงพื้ นที่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่ วยเห ลือพิเ ศษ (กลุ่มไม่มีสม าร์ทโ ฟน)

3. สาเห ตุที่ขย ายกลุ่มเ ป้าหม ายและกร อบวงเ งินเ พิ่ม เนื่ องจากตอนเ ริ่มต้น โค รงการเร าช นะ

ได้ตั้งเป้ าหมายไว้ที่ 31.1 ล้ านคน แต่หลังจากเ ปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยน

เริ่ มคัดก รองตามเก ณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่าจำน วนผู้เข้าเ กณฑ์มากกว่า 31.1 ล้ านคน

กระทร วงการค ลังจึงยื่นเรื่อ งเข้า ครม. เพื่อขย ายกลุ่มเป้าหม ายและกรอบวงเงิ นเพิ่มให้ค รอบคลุม

ดังนั้นตัวเ ลข 2.4 ล้า นคนที่เพิ่ มขึ้นมา จึงไม่ใช่ตัวเ ลขของผู้ลงทะเบี ยนใ หม่ หรือเ กณฑ์คั ดกร องใ หม่ แต่อย่ างใด

4. เงื่ อนไขการโอนเ งินต่างๆ ยังเป็นเงื่ อนไขเดิ มที่ได้กำหน ดไว้แล้ว

โดยผู้ได้รับสิ ทธิ์ สาม ารถใช้วงเ งินได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64

อย่ างไรก็ตาม สรุ ปโค รงการ เร าช นะ ขย ายกลุ่ มเป้ าหม าย 2.4 ล้านคน

ชี้เป็นผู้ลงทะเบี ยนกลุ่มเ ดิม อยู่ระหว่างท บท วนสิ ทธิ์ ย้ำไม่ได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนใ หม่

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภั ยไว้ ณ ที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน

ข้อมูลsiamstreet