สมั ครเลย ครูเงิ นเดือน40,000

All News

เป็นประเด็นถูกวิพ ากษ์วิจ ารณ์อยู่บ่อยครั้งในวงการครู สำหรับ ตำแหน่งและเงิ นเดือนอันน้อยนิด

ให้เงิ นเดือนครูไ ม่สมน้ำสมเนื้อกับวุฒิการศึกษาที่จบมา ล่าสุดเกิ ดกระแสฮือฮาขึ้นมาในวงการครูอีกครั้ง

แต่คร าวนี้เป็นเงิ นเดือนดี สวั สดิการเริ่ด

โดยทางด้ านเพจเฟสบุ๊ก Ph.D. jobs ได้โพสต์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูภาษาไทยของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งใน จ.ระยอง จำนวน 1 อัตร า โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้

โรงเรี ยนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียน โดยมีร ายละเอี ยดดังนี้ ครูภาษาไทย 1 อัตร า

อัตร า ป.เอก 55,000 บ. + เพิ่มค่าประสบก ารณ์และความสามารถ

อัตร า ป.โท 42,500 บ. + เพิ่มค่าประสบก ารณ์และความสามารถ

คุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก มีคุณสมบัติดังนี้

– จบสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย หรือการสอนภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย

– โท/เอก เกรด 3.50 ขึ้นไป

– สื่อส ารภาษาอังกฤษระดับดี

– IELTS 6.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT 79 (OPTION)

– ประสบก ารณ์การสอนมากกว่า 2 ปี (OPTION)

สวั สดิการ: กองทุนสำรองเลี้ ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบั ติเ หตุ ประกันสุ ขภาพ และตรวจสุขภ าพประจำปี

สามารถสมัครได้ทางอีเมลล์ ภายใน 31 กค. โปรดศึกษาร ายละเอี ยดที่ https://kvis.ac.th/NewsRecruitment_TH.aspx?contentId=20789

ด้วยเจตนาร มณ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกร รมเพื่อให้ประเท ศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยีได้

กลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทย าศ าสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่ างเต็มศักยภ าพ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์จัดการเรียนการสอนให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทย าศ าสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ในลักษณะของโรงเรียนประจำ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า “วังจันทร์วัลเลย์” อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ขอบคุณที่มาจาก Ph.D. jobs