วิธีกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ออมสิน ให้ผ่าน แน่นอน

All News

สรุปขั้นตอนการทำสัญญาสินเชื่อสู้ภัย CV ของธนาคารออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo by GSB มาให้ดังนี้

1.ทางระบบจะแจ้งสิ ทธิ์ผ่าน SMS หรือ แอปฯ MyMo ว่า “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย CV

กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

2.ให้กดเข้าไปที่แอปฯ MyMo จากนั้นให้กดเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”

3.ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “คุณไดัรับการอนุมัติสิ นเชื่ อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน”

หากขึ้นสถานะดังกล่าว ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

4.อ่านรายละเอียดสัญญาในเบื้องต้น หากอ่านเสร็จเรียบร้อยให้กด “ใช่”

5.ระบบจะแสดง “สัญญาเงิ นกู้” ให้ผู้กู้ทำการอ่านเพื่อศึกษา หากอ่านจบแล้วให้ทำเครื่องหมายถูก

หน้าช่อง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

6.ระบบจะให้ป้อนรหัสแอปฯ MyMo จำนวน 6 หลัก อีกครั้ง

7.ให้กด “รับรหัส OTP” แล้วจะมีรหัส OTP ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบี ยนไว้

จากนั้นให้นำรหัส OTP มากรอกภายใน 2 นาที หลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้ว

8.ระบบจะแสดงหน้าจอ “ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว” ธนาค ารจะโอนเ งินกู้ไปยังบัญชีเงินฝากภายใน 3 วัน

ออมสินเปิดลงทะเบียนวันที่ 13พ.ค. สินเชื่อ CV กู้สูงสุด 10,000 บ าท