ลดค่ าน้ำ ค่ าไฟ 2เดือน ใครได้บ้ าง

All News

ภาครั ฐออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่ าไฟฟ้า และค่ าน้ำประปา อีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาค ม-มิถุนายน 2564

เพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าแต่…บ้ านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้ าง เร ารวบรวมมาสรุปให้ทร าบกันตรงนี้

ระยะเวล าดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ

รอบบิลเดือนพฤษภาค ม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาค ม – 13 มิถุนายน 2564)

รอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 13 กรกฎาค ม 2564)

โดยใช้บิลเดือนเมษายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 13 พฤษภาค ม 2564)

เป็นเดือนฐานในการคำนวณ ซึ่งจะมีทั้งบ้ านที่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และได้รับส่วนลดค่ าไฟฟ้า ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ใช้ไฟฟรี

ประเภทบ้ านอยู่อาศัยทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (การไฟฟ้านครหลวง) และ 1.1.1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดคือ

ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาค ม

และมิถุนายน 2564

ตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่ าไฟตามปกติ

ประเภทกิจการขนาดเล็ก

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 2.1 และ 2.2 (การไฟฟ้านครหลวง)

โดยไม่รวมส่วนร าชการและรั ฐวิสาหกิจ จะได้รับส่วนลด คือ

ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่ าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลด ค่ าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่ าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาค ม

และมิถุนายน 2564

ตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป คิดค่ าไฟตามปกติ

ลดค่ าไฟ

กลุ่มที่ 2 ลดค่ าไฟ

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1.2 และ 1.3 (การไฟฟ้านครหลวง) คือ

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้ านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้ านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตร าตามช่วงเวล าของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

ได้ส่วนลดเท่าไร

คำนวณค่ าไฟจากเดือนฐาน คือยึดจากรอบบิลในเดือนเมษายน 2564 เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ

1. ใช้ไฟน้อยกว่า หรือเท่ากับรอบบิลเดือนเมษายน 2564

จะคิดค่ าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย

คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564

3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 และเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย

จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่ายเพียง 50%

4. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไปจะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่ าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่าย 70%

ขอบคุณข้อมูล siamnew