รัฐบาลขอความร่วมมือ ถึงสิ้นเดือน เมษายน

All News

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค สรุปภาพรวมสถานการณ์การแพ ร่ร ะบาดของกรุงเทพมหานคร ว่า…

คาดการณ์ในอีก 1 เดือนหน้าหากไม่ดำเนินมาตรการใดๆ ไทยจะมีผู้ติ ดเชื้ อ วันละ 9 พันราย

แต่ปัจจุบันนี้มีการปิดสถานบันเทิงและมีมาตรการอื่นๆ ทำใด้ยอดผู้ป่ว ยเฉลี่ย 900 รายต่อวัน

และหากทุกคนช่วยกันลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เช่น การชกมวย,การวิ่ง ก็จะสามารถลดได้ เหลือ 500-600 คนต่อวัน

และหากมีการทำ Work from Home มากขึ้น จะลดได้เฉลี่ยไม่ถึงวันละ 400 คน

หากมีการล็อกดาวน์เฉพาะจุดก็จะติ ดเ ชื้ อวันละ 100 คนต่อวัน

โดยรัฐบาลได้กำหนดมาตรการให้ภาครัฐและขอความร่วมมือภาคเอกชนนำมาตรการ Work from Home มาใช้แบบเต็มรูปแบบจนถึงสิ้นเดือนเมษายน (30 เม.ย.)

เพราะ รพ. จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้ติ ดเชื้ อไปสู่คนอื่นได้ดีที่สุด

ส่วนสถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง นักเรียนนักศึกษาออกค่ายกิจกรรมร่วมกันและพบการติ ดเชื้ อในครอบครัวมากขึ้น

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี