ระงั บสิ ทธิ์เราชนะเพิ่ม

All News

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยความคืบหน้าของโครงการเร าช นะว่าวันที่ 20 พฤษภาค ม 2564 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษ ฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเร ช นะว่า

เมื่อวันที่ 20 พฤษภา ม 2564 กระทรวงการคลังได้ตรวจพบธุรกรร มที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ

จึงได้ทำการระงับสิ ทธิ์ชั่ วคร าวการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการจำนวน 7 ร ายเพิ่มเติม

จากที่ได้มีการระงับสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการแล้ว 2,905 ร าย

เนื่องจากตรวจพบธุรกร รมที่เข้าข่ายมีความผิดปกติ หรือเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเร าช นะ

เช่ น การรับแลกวงเงิ นเป็นเงิ นสด เป็นต้น

กระทรวงการคลังจึงขอความร่วมมือประชาช นในการแจ้งเบาะแสของผู้ประกอบการที่มีพฤติกร รมในลักษณะดังกล่ าว

และขอเรียนว่า กระทรวงการคลังจะเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบประชาช นและผู้ประกอบการที่กระทำการ

เข้าข่า ยผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการอย่ างใกล้ชิด

โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่ น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการค้ าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขย า ยผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาช นและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกระทรวงการคลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

ของแต่ละโครงการอย่ างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิ ทธิ์การเข้าร่วมโครงการหรือมาตรการอื่นของรั ฐในอนาคต

และถูกดำเนิ นค ดีตามกฎ หมา ย

ขอบคุณข้อมูล siamtopic