เปิ ดวั นโอ นเงิ น เราชนะ ม 33 เรารักกัน เพิ่ มอีก 2000

All News

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการ ของ cv-19

ในหลายโครงการ เพื่อบ ร ร เท าภาระค่ าใช้จ่ายในระยะเร่งด่ วน นางสาวกุลยา ตันติเตมิท โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย ม าตรก า รที่ให้ความช่ วยเหลือ กับจส.100 ว่า

โครงการเราชนะ เป็นการขยายวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง บั ต รสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบั ต รประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ดังนี้ งวดแรก 1,000 บาท วันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 งวดที่ 2 อีก 1,000 บาท 28พ.ค.64

โครงการ ม33 เรารักกัน เป็นการขยายเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ปร ะกั นตน มาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะเริ่มโอนเงินรอบใหม่

ในวันที่จันทร์ที่ 20 และ 27 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน โดยกรอบวงเงิน 1.85 หมื่นล้านบาท

สำหรับโครงการคนละครึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ภายหลังการควบคุมcv-19 นางสาวกุลยา เปิดเผยว่า

นอกจากจะให้สิทธิ์กับคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วกว่า 14 ล้านคน จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกกว่า 16 ล้านคน เพื่อให้ได้รับสิทธิ์

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 แต่ผู้ที่จะลงทะเบียนครั้งใหม่คนละครึ่งจะต้องเลือกว่าจะใช้โครงการคนละครึ่ง หรือจะใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ซึ่งจะเป็นการได้เงินคืนในรูปแบบ E-Voucher ไม่เกิน 7 พันบาท ส่วนการกำหนดวันลงทะเบียนจะมีความชัดเจนอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาจาก อนุวัต จัดให้