ยิ นดีต้ อนรับทั กษิณยิ่ งลั กษณ์ กลับบ้ าน

All News

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ก.ค.2564 ที่สนามทุ่งศรีเมือง

เขตเทศบ าลนครอุดรธานี กลุ่มแดงก้าวหน้า 63 และ DM แดงใหม่ภ าคอิส าน

จัดกิจก รรม อิส านจะไม่ทน ค าร์ม็ อบ อุดรธานี คู่ขน านกับกรุงเทพฯ

คนไทยดีไ ทยทั้งแผ่นดิน ยินดีต้ อนรับสู่แผ่ นดิ นแม่ รวมทั้งติ ดป้ ายขั บไ ล่

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยไม่มีแก นนำ

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกร รมค าร์ม็ อบจำนวนมาก พร้อมรถกระบะปร าศั ยติ ดเครื่ องเสี ยง

ติดป้ ายภาพนา ยทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

อดีตน ายกรั ฐมนตรี พร้อมเขียนข้อความ

ก่อนเคลื่อนขบวนไปต ามถนน นายนพดล มามาก ปลัดจังหวั ดอุดรธานี

พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ได้เข้าเจรจาพูดคุยระบุ

พื้นที่ จ.อุดรธานี อยู่ในพื้นที่เขต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นพื้ นที่เสี่ ยงสูงในการ

ควบคุมcv-19 การชุมนุมขอให้อยู่ในต ามมาตรการป้ องกั นcv-19 และการเ คลื่อน

ขบวนไปต ามถนนข ออย่ าให้กระทบกับประช าชนที่ใช้รถใช้ถนน

โดยมีตำรวจในเครื่องแบบเฝ้ าร ะวั งหน้าประตูสถานที่ร าชก ารไม่ให้กลุ่มผู้ชุมชนเข้าไป

จากนั้นขบ วนค าร์ม็ อ บอุดรธานี เปิ ดไ ฟหน้ารถพร้อมกับ บีบแตร

ไป ต ามถนนในเขตเทศบ าลนค รอุดรธานี

เริ่มจาก ถนนประจั กษ์ศิล าคม ไปหอนาฬิกา ไปวงเวี ยนห้าแย กน้ำพุ

ไปวงเวียนอนุส าวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ไปถนนศรีสุข

พร้อมกล่าวโจ ม ตี การทำงานของรัฐบาล จากนั้นขบ วนไปจอดอยู่หน้า

สภ.เมืองอุ ดรธ านี ประมาณ 10 นาที

ก่อนเลี้ ยวขวาส ามแยกอาชีวะไปถนนเพ าะนิย ม

เลี้ยวขวาเข้า ถนนโพศรี และเข้าทุ่ งศรีเมื อง

เป็นอันสิ้ นสุ ดแยกย้ายกันกลั บโดยไม่มีเห ตุรุ น แ ร ง

ที่มา siamnews