ผอ.สั่งกอง สลาก ให้ตรวจอีกรอบ ยืนยัน ย้ำไม่พบขายเกินราคา

All News

ผอ.กองสล าก ออกตรวจอีกรอบ ย้ำไม่พบใครขายเกิน 80บ าท

ผอ.กองส ล ากได้มีนโยบ ายกวดขันผู้ที่ขา ยลอตเตอรี่ที่มีร าค าเกิน 80บ าท

โดยการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วกรุงเทพฯแต่ยังไม่พบร้ านไหนเลยที่ขายเกิ นร า ค าจึงมั่นใจได้ว่าลอตเตอรี่ที่ออกจากกองสล ากไม่มีร้ านไหนที่ข ายเกิน80 บ าทจริงๆ

ทั้งนี้ที่ผ่ านมาประชา ชนส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าลอตเตอรี่ที่วางแผงขายอยู่ตามร้ านทั่วไป

ข ายใบล120 บ้ างใบละ 100 บ้ างทางด้านกองสลากเองก็ไม่เคยนิ่งนอนใจออกตรวจอยู่เป็นประจำและก็ทำการส่งตรวจอยู่เรื่อยๆซึ่งผลที่ผ่ านมาหลังจากออกการออก ตรวจก็ไม่เคยพบลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บ าท

ซึ่งผลที่ผ่ านมาหลังจากออกการออก ตรวจก็ไม่เคยพบลอตเตอรี่ขายเกิน 80 บ าทเลยทำให้ทางกองสลากสบ ายใจและมั่นใจว่าประชาช นยังซื้อลอตเตอรี่ในร าค านี้ได้อีกส่วนร างวัลนำจั บใครที่แ จ้ ง เบาะแสเกี่ยวกับการขายล็อตเตอรี่ที่เกินจริงอย่ างเช่ นจะได้

รางวัลแ จ้ งเบาะแส 1,000 บ าทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำจั บ และดำเนินค ดีจะได้ร างวัล

ในการดำเ นิ น ค ดี 2,000 บ าทในส่วนของตรงนี้ยังพบว่ามีส่วนน้อยมากที่ขายเกินร าค าจึงทำให้ประชาช นมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีลอตเตอรี่ขายแ พงเกิ น จริงอย่ างแน่นอนสำหรับงวดที่จะออกนี้ก็ให้ประชาช นสมหวังดังความตั้งใจได้ร างวัลที่ 1 กันทุกคนนะครับ

ขอบคุณทีมา timesfact