บ ทสรุ ปเราชนะร อ บ 2

All News

อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าทางรัฐ ได้มีการเเจกเราชนะกลุ่มพิเศษที่เราทีเดียว

ได้เผ ยถึงกลุ่มในเดือนเมษาย นนี้ก็ได้โอนเงิ นจ่ ายทีเดียว 7,000 บ าท

ไปให้กลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือพิเศ ษที่ผ่ านสิ ทธิ์แล้วไม่ต้องรอ

ร ายอ าทิตย์ต่อไปซึ่งตอนนี้จะต้องลุ้นว่าหากมีเร าช นะรอบ 2

นั้นแน่นอนว่าประชาช นอะไรคนต่างเรียกร้อง

เป็นเงินสดและลุ้นว่ารั ฐ บ าลจะให้เกิ ดการ

มีเร าช นะรอบ 2 หรือไม่หรือจะเปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งจะต้องรอ

โดยได้มีการหารือกันเเล้วในตอนนี้ส่วนเปิดให้สมัครตอนไหนรอรัฐเค าะอี กที รอติ ดตามกันต่อไป

ที่มา upsook