นางสงกรานต์เสวยเลื อด อาชญากรรมร้า ยแร ง ป่ วยหนั ก

All News

วันมหาสงกรานต์ ก็คือวันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ปีนี้ย้ายในวันอังคารที่ 14 เม.ย. 64 นางสงกรานต์ปีนี้เป็นนางสงกรานต์ที่น่าติดตาม ชื่อ “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง แก้วโมราเป็นอาภรณ์ ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศิลป์ เสด็จไสยาสน์หลับเนตรไปบนหลังวราหะคือหมู

มีคำพยากรณ์เกี่ยวกับผู้ปกครอง พระมหากษัตริย์จะเจริญราชศิริสวัสดีแล ส่วนคำพยากรณ์เกี่ยวกับประชาชน มิดี คนจะเกิดทุ ข์ จะต ายเพราะความเจ็ บไข้ได้ป่ วย แผ่นดินจะแห้ง หัวปีจะมีฝนแต่น้อย จะเกิดศึ กร บกัน จะเกิดก ลียุ ค คนจะได้ย ากกันนักแล จะเกิดอั นตร ายกลางเมือง จะเกิดเพ ลิงไห ม้และโจ รผู้ร้ ายชุกชุม จะเกิดไ ข้เจ็ บหนั กเป็นที่สุด

.

.