ธ.ออมสิ นแจงหลังแอพล่มนานถึง3วัน

All News

จากกรณีที่แอฟพลิเคชั่ น MYMO ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั นเกี่ยวกับธุรกรร มทางการเ งินของธนาค ารออมสิ น

เกิ ดเหตุขัดข้องใช้งานไม่ได้เป็นเวล านานเกือบ 3 วัน และลู กค้ าไม่ได้รับคำชี้แจงใดๆจากทางธนาค าร

จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์นั้น

แอฟพลิเคชั่ น MYMO ล่ม

ล่ าสุด เฟซบุ๊กเพจ GSB Society ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กเพจของธนาค ารออมสิ น ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่ าว ระบุว่า

ธนาค ารออมสิ นชี้แจงปัญหาทางเทคนิคของการนำขึ้นแอป MyMo รูปแบบใหม่ ทำให้ต้องมีการจำกัดการใช้งาน

ขณะนี้ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบแอป MyMo อยู่ระหว่างการแก้ไข

รวมถึงในช่วงเวล าเดียวกันมีจำนวนการใช้งานแอปเพิ่มขึ้นมากเพื่อขอสิ นเชื่ อสู้ภัย CV

ซึ่งผู้ให้บริการกำลังดำเนินการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

ธนาค ารต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อกรณีที่เกิ ดขึ้น และทำให้ลู กค้ าไม่ได้รับความสะดวกมา ณ ที่นี้

ธ.ออมสิ นออกมาขี้แจง

ธ.ออมสิ น

ขอบคุณข้อมูล siamtopic