ธ. ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่ 2564 อาชีพอิสระ ก็กู้ได้ง่ายๆ

All News

เป็นอีกสินเชื่อธนาคาร ที่ตอนนี้ เปิดให้สมัครแล้วอีกครั้งสำหรับสินเชื่อไกลทอง ที่ทางด้านธนาคารออมสินเล็งเห็นความลำบากของประชาชนในช่วงนี้

จึงปรับเกรณฑ์ให้มีการยื่นเอกสาร และขั้นตอนการอนุมัติให้ง่ายขึ้น วันนี้เราเลยมาแนะนำขั้นตอนกันอีกครั้ง

จุดเด่นของบริการ

เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน

เพื่อการอุปโภคและบริโภค

เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้

เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพย า บ าล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สินที่มีปัญหา
อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

จำนวนเงินกู้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

การชำระห นี้เงินกู้

ชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ธนาคารหักบัญชี หรือหน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้
ระยะเวลาชำระเงินกู้

เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน

หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา)

หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

ที่มา fortunetelling