ธอส ใจป๋า ‘สินเชื่อบ้านนิวโฮม’ กู้3ล้าน ผ่อนนาน 40 ปี

All News

นับว่าเป็นสินเชื่อที่หลายๆคนรอคอยกันอีกสินเชื่อในเดือนสำหรับสินเชื่อของธนาคารธอสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยมีสินเชื่อสำหรับคนที่ต้องการบ้านหลังใหม่ชื่อโครงการสินเชื่อ

New Home เป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่แกะกล่องที่ให้ดอกเบี้ยต่ำและกู้บ้านได้ถึง 1 ล้าน 5 แสนบาทเงินงวดเริ่มต้นเพียง 5200 ต่อเดือน

ดูสินเชื่อดังกล่าวนั้นมีข้อดีที่อนุมัติง่ายและเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2554 ภายในเวลาระยะเวลาการทำนั้นเรื่องของนิติกรรมจะอยู่ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554

ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นทางด้านธนาคารจะสงวนการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆตามวงเงินของธนาคารที่ได้กำหนดไว้โดยหลักประกันที่นำมาขอจะต้องไม่เคย

โอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนเมืองมาก่อนรวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันของวงเงินกู้

ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.5 ล้านบาทวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ

หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – เดือนที่ 1 – 6 = 1.99% ต่อปี

ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

เดือนที่ 7 – 12 = 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 = MRR – 3.15% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR – 2.65% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญ

กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี – กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม คุณสมบัติ เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป

ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก เอกสาร เอกสารส่วนบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัต ร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงิน พนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/

ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

รูปถ่ายกิจการสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/ อช.2 ทุกหน้า หมายเหตุ **

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค –

ที่มา newfeedonline