ธนาคาร ธกส. ยืม ได้ทุ กอาชีพร ายละ 5 พันบาท เข้า บัญชีทั นที

All News

ถือว่ายังไม่หมดเขตนะครับสำหรับธนาคารธกส.ที่เปิดให้ประชาชนได้ลงชื่อเพื่อขอสินเชื่อกู้ยืมที่มีชื่อว่าพอเพียงเลี้ยงชีพสินเชื่อตัวนี้สามารถยืมไปใช้ในการเกษตรหรือใช้ในกับการซื้อปุ๋ยหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้ที่สามารถยืมได้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 5 แสนบาท

ใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจและทำการเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพเป็นชื่อที่ทางธนาคารออกแบบโครงการมาเพื่อให้พี่น้องกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะส่วนวิธีการขอสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้นะครับท่านต้องมีความคิดที่จะทำการเกษตรหรือมี

แผนจะประกอบอาชีพตามเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีแผนการที่จะทำการเกี่ยวกับการทำไร่ทำนาเลี้ยงสัตว์ก็ได้เป็นครอบครัวเกษตรกรหรือเป็นเกษตรกรเองหรือเป็นบุคคลทั่วไปในภาคครัวเรือนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดด้วยและไม่

เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารธกส.มาก่อนโครงการนี้สามารถประชาชนทั่วไปสามารถยื่นขอเรื่องกู้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ส่วนการชำระคืนไม่เกิน 1 ปีแล้วตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำเรื่องกู้กับทางธนาคารเว้นหากประชาชนท่านใดมีกรณี

พิเศษหรือไม่สามารถชำระคืนได้ทันได้ต้องแนบหลักฐานการไม่ชำระคืนทันสามารถยื่นได้ 18 เดือนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการเหมือนกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินเปล่าก็ได้จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยในการประกันก็ได้โดยทางธนาคารจะให้กู้ร้อยละไม่

เกิน 95% ของเงินจำนองของท่านใช้บุคคลค้ำ 1 คนขึ้นไปสำหรับการกู้ส่วนท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ธนาคารธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30มิถุนายนนี้